ขั้นตอนที่ 1

กรอกรายละเอียดของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

แชร์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณ

1

กรอกรายละเอียดของคุณ

Step 1 of 2

2

แชร์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. กิจกรรม “ช้อป ลุ้น ใหญ่ ส่งท้ายปี” จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ระยะเวลากิจกรรม) โดยบริษัทมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด (ผู้จัดกิจกรรม) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากระยะเวลากำหนดถือว่าเป็นโมฆะ
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563) และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น โดยแสดงหลักฐานยืนยัน (ยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสสปอร์ต)
 3. พนักงานบริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย หรือผู้จัดงาน ตัวแทนและบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
  1. ขั้นตอนที่ 1: ซื้อสินค้าภายในร้าน มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ทุกสาขาทั่วประเทศไทย 250 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระยะเวลาของกิจกรรม
  2. ขั้นตอนที่ 2: สแกน QR Code หรือเข้าระบบ https://promo.mrdiy.com/th/spend-and-win/ เพื่อตอบแบบสอบถาม
  3. ขั้นตอนที่ 3: ตอบแบบสอบถามออนไลน์ให้ครบ แล้วกดส่งข้อมูล (Submit)
  4. ขั้นตอนที่ 4: เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานสำหรับการรับของรางวัล และต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกในระบบ
  5. ขั้นตอนที่ 5: ใบเสร็จตัวจริงที่มาจากหน้าสาขาเท่านั้นที่สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม ใบเสร็จอื่น ๆ ปลอมแปลง หรือชำรุดเสียหาย จะถือเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
 5. ขั้นตอนการเลือกผู้โชคดี (รางวัลใหญ่จำนวน 3 รางวัล และรางวัลปลอบใจจำนวน 10 รางวัล)
  1. ผู้โชคดีจะถูกเลือกโดยการสุ่มจากผู้โชคดีทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรมในระยะเวลากิจกรรม และทำถูกกติกาตามที่ประกาศเท่านั้น
  2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อทางช่องทางเฟสบุ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล ผู้โชคดีต้องส่งรูปหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาให้ทางช่องทางเฟสบุ๊ก (ความละเอียดสูง) ของทางมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อสินค้า
  3. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดี หากทีมงานไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ อันเนื่องมาจาก ไม่มีผู้รับสาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หรืออื่น ๆ ทางทีมงานจะติดต่อกลับอีก 2 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมงหลักจากการติดต่อครั้งแรก หากทีมงานติดต่อไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดี และหลังจากนั้นจะเลือกผู้โชคดีคนต่อไปอีกครั้ง ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่สามารถตอบคำถามที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ สิทธิ์ของผู้โชคดีจะตกเป็นของคนต่อไปทันที
  4. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น และจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยระยะเวลาการซื้อสินค้าต้องอยู่ในช่วงเวลาของกิจกรรม และข้อมูลต้องตรงกัน เช่นเดียวกับบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องนำส่งสำเนาภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทีมงาน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน หากเกิดมีข้อผิดพลาดประการใด ทางบริษัทฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดีทุกประการ
  5. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลยืนยันและ / หรือให้ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงตามข้อกำหนดในการยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากผู้โชคดีทันที และผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลแบบออฟไลน์เพื่อหาผู้โชคดีรายอื่นแทน
 6. ของรางวัล
  1. รางวัลใหญ่ iPhone 12 Pro (128GB) จำนวน 3 รางวัล
  2. รางวัลปลอบใจ บัตรของขวัญมูลค่า 3,000 บาท จาก MR.DIY จำนวน 10 รางวัล
  3. นอกจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ ผู้โชคดีจะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้จัดเท่านั้น
  4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ด้วยสินค้าอื่นที่มีราคาใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. วิธีการรับของรางวัล
  1. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ร้องขอในการรับรางวัล เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน และเอกสารที่ใช้ต้องเป็นเอกสารจริงที่ราชการออกให้เท่านั้น หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดี
  2. ต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนตัวจริงเพื่อรับรางวัล
  3. รางวัลทั้งหมดจะต้องถูกยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ประกาศผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ไม่มีผู้โชคดีมายืนยันการรับจะถูกเก็บคือโดยผู้จัด 60 วันหลังจากวันที่ประกาศผู้ได้รับรางวัล
  4. ผู้ชนะจะต้องได้รับรางวัล “ ตามที่ได้จัดไว้” รางวัลนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือคืนเงินได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้จัดจะไม่รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ และปริมาณของรางวัลหลังจากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี
  5. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัลในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ (เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
  6. ภาพของรางวัลที่แสดงในโฆษณาใด ๆ การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขาย และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงภาพประกอบเท่านั้น และต้องไม่แสดงสีจริงของของรางวัล
  7. การรับรางวัลจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของรางวัล และผู้จัดจะแจ้งให้ทราบหากได้รับการเปลี่ยนแปลง หรืออัพเดทเพิ่มเติม
  8. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลทั้งหมดไม่สามารถโอนคืน หรือแลกเปลี่ยนในรูปแบบอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มูลค่าของรางวัลจะเป็นไปตามวันเวลา ณ ที่ผู้จัดซื้อ
 8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้า สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ หรือการอ้างสิทธิ์ การติดต่อใด ๆ เนื่องจากข้อผิดพลาดการจากการปลอมแปลง การโจรกรรมการทำลายหรืออื่น ๆ และจะไม่รับภาระปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิคของโทรศัพท์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียหายทางข้อมูลอันเกิดจากการมีส่วนร่วม หรือการส่งหรือรับการติดต่อสื่อสารหรือเนื้อหาสำหรับโปรโมชั่นนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับของรางวัล
 9. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด หากเกิดการชำรุดเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับของรางวัล
 10. เงื่อนความเป็นส่วนตัว
  1. การเข้าร่วมการแข่งขันผู้เข้าร่วมให้ความยินยอมและอนุญาตให้ผู้จัดรวบรวมจัดเก็บ หรือใช้ข้อมูล หมายเลขประจำตัวจะไม่ถูกเปิดเผย (หมายเลขบัตรประชาชน) และรายการอื่น ๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขัน รวมถึงการประกาศและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมที่เว็บไซต์ของผู้จัดเพื่อการโฆษณาวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ และในลักษณะใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่มีค่าตอบแทน
  2. ผู้จัดอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม บุคคลที่สามทั้งหมดดังกล่าวมีหน้าที่ตามข้อมูลดังกล่าว และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้
 11. ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้โชคดี เพื่อใช้ในการจัดเตรียม หรือไว้เพื่อติดต่อผู้โชคดีเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้โชคดีจะถูกเก็บ และใช้ในทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้โชคดีจะถูกเป็นความลับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูล หรือส่งต่อข้อมูลให้กับตัวแทน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา กลยุทธ์ต่าง ๆ ตลอดจนการทำโปรโมชั่น เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ถ้าผู้โชคดีได้แจ้งทางบริษัทฯ ที่เบอร์โทร 02-1367401 ว่าไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผู้จัดสามารถ
 13. คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด